POOD

Kasutamise tingimused

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingute (edaspidi Leping) suhtes, mis sõlmitakse internetis aadressil www.crabit.ee asuvast internetipoest kaupa telliva kliendi (edaspidi Klient) ning Crabit OÜ (edaspidi Crabit) vahel.

1.2. Käesolevad tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega ning Crabitil on õigus tingimusi ühepoolselt muuta. Muudetud tingimused kehtivad üksnes nende tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tingimuste muutmist.

1.3. Crabit internetipoest tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega ja on nendega nõus.

2. Lepingu sõlmimine

2.1. Kliendi tellimus loetakse pakkumuseks võlaõigusseaduse tähenduses. Crabit ei pea eraldi oma nõustumisest tellimusega Kliendile teatama. Crabit loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub konkreetset tellimust Kliendile täitma.

3. Kauba tellimine

3.1. Tellimuse vormistamiseks peab Klient täitma Crabit internetipoes tellimusvormi.

3.2. Klient on kohustatud tellimuse vormistamisel esitama ainult tõeseid andmeid. Juhul, kui Klient on tellimuse täitmisel esitanud ebakorrektseid andmeid, ei vastuta Crabit sellest tekkinud tagajärgede eest.

3.3. Kliendil on võimalus soovitavat kaupa lisada ostukorvi, kuid enne tellimuse vormistamist on sama kaup kättesaadav ka teistele Klientidele.

3.4. Tellimuse vormistamiseks lisab Klient toote(d) ostukorvi, läheb seejräel kassasse ning sisestab enda kontaktandmed, kohaletoimetamise aadressi ja vajadusel maksja andmed. Järgmisena valib Klient endale sobiva kuupäeva ja kellaaja kauba kohaletoimetamiseks.

3.5. Kui Klient on veendunud, et kõik esitatud andmed, tooted ja kogused on õiged ning ta nõustub käesolevate kasutamise tingimustega tingimustega, vajutab Klient ühele makseviisidest. Seejärel suunatakse Klient vastavasse maksekeskkonda oma tellimuse eest tasuma (va . Kliendi esitatud e-posti aadressile saadetakse tellimuse kinnitus, millel on samuti tellimuse tasumiseks vajalikud juhised.

4. Kauba hinnad ja postikulu

4.1. Crabit internetipoes müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. Crabitil on õigus ühepoolselt muuta hindu. Kui Klient edastas tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib tema jaoks hind, mis kehtis tellimuse esitamisel ning on märgitud tema arvele.

4.2. Kauba hind sisaldab kohaletoimetamist Tallinna ja Harjumaa piires. Kohaletoimetamiseks väljaspool Harjumaad lisandub Kauba hinnale tellimuse vormistamisel näidatud kohaletoimetamise tasu.

5. Tasumine

5.1. Tellimuse eest tasumine toimub kas PayPali kaudu, krediitkaardiga, pangaülekandega Crabiti pangakontole või sularahas/kaardiga kauba kättesaamisel (juhul, kui Klient on valinud makseviisiks “Maksa kullerile”).

5.2. Lepinguliste suhete olemasolul, kohaldatakse maksetingimusi ja tähtaegu vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingule.

6. Kauba kohaletoimetamine

6.1. Kliendil on võimalik valida kahe kohaletoimetamise viisi vahel:

6.1.1. Crabit kullerteenuse vahendusel Eesti piires.

6.1.6. pakile saab ka ise järele tulla, selleks lepivad Crabit ja Klient kokku aja millal paki üleandmine toimub.

6.2. Crabit toob e-poest ostetud kaubad, mis on Crabiti laos, Kliendi poolt tellimuses märgitud aadressile kokku lepitud ajaks. Crabit täidab tellimuse pärast Kliendi poolt tellimuse kinnitamist ning tellimuse eest tasumist vastavalt valitud makseviisile.

6.3. Kui Klient on kohaletoimetamise viisiks valinud Crabiti kulleri tuleb pakki vastu võttes alati veenduda, et nii pakend kui paki sisu on terve. Juhul, kui pakis olevatel toodetel esineb defekt, tuleb see fikseerida kohapeal pakki vastuvõttes (kulleri juuresolekul). Pärast seda tuleb viivitamatult võtta ühendust Crabitiga.

6.4. Crabit ei vastuta paki kohale toimetamisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus on tekkinud kullerteenust pakkuva ettevõtte süül või vääramatu jõu tõttu.

7. Lepingust taganemine ja Kliendi õigus kaup tagastada

7.1. Crabitil on õigus Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik Kliendile tarnida (eelkõige kauba lõppemise tõttu). Klienti informeeritakse sellest esimesel võimalusel telefoni või e-maili teel. Kliendi tasutud summad tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Kliendi poolt osundatud pangakontole.

7.2. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest alates. Selleks tuleb Kliendil saata e-kiri aadressil info@crabit.ee ning e-kirjas peab sisalduma järgmine info: ostja nimi, tagastatav kaup, tellimuse ja/või arve number, tagastamise põhjus ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Klient on kohustatud tagastama kauba originaalpakendis koos kõikide markeeringutega Crabitiie aadressile Masina 20, Tallinn 10144. Tagastatav kaup peab olema kasutamata. Kliendile tagastatakse tellimuse eest tasutud summa Kliendi poolt osutatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest Crabit poolt. Kauba tagastamine toimub Kliendi kulul ja Crabit ei hüvita kauba tagastamise kulu.

7.3. Klient on kohustatud tellitud paki avama ettevaatlikult ja seda mitte kahjustama. Juhul, kui Klient on pakki avades kahjustanud ise toodet, ei ole Kliendil õigus toodet Crabitile tagastada.

7.4. Tagastamise õigus ei laiene toiduainetele.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Crabit vastutab Kliendi ees, kui Kliendile on kahju tekkinud Crabit poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.2. Klient vastutab Crabit ees, kui Crabitile on kahju tekkinud Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9. Kauba garantii

9.1. Kliendil on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Pretensioonide esitamise tähtaeg on 2 aastat. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Crabit e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Crabit probleemi lahendamata jätta.

9.2. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

9.2.1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

9.2.2. Nõuda lepingust taganemist, juhul kui:

9.2.2.1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

9.2.2.2. parandamine ebaõnnestub,

9.2.2.3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

9.2.2.4. kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

9.3. Crabit ei ole kohustatud puudustega kaupa parandama või välja vahetama:

9.3.1. kui viga on tekitatud kauba valest kasutamisest;

9.3.2. kui viga on tekkinud paki valest avamisest;

9.3.3. kui viga on tekkinud kauba valest käsitlemisest;

9.3.4. kui viga on tekkinud kauba tavapärasest kulumisest

9.3.5. kui tootel puudub ostu tõendav dokument (arve, leping vms.)

10. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. Crabitil on õigus koguda ja töödelda Kliendi poolt Crabitile avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks. Crabitil on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi või e-maili aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

10.2. Kliendi isikuandmed, mis on vajalikud kauba transportimiseks Kliendile, edastatakse vastavat teenust osutavaile ettevõtteile.

10.3. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

10.4. Kliendi isikuandmeid töötleb Crabit OÜ, registrikood 12521612, asukoht Masina 20, Tallinn 10144 Harjumaa.

11. Muud tingimused

11.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Crabit Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

11.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on pooltel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.